طراحی سایت
جمعه 25 آبان 1397.

تدوین و اجرای برنامه های جامع منابع انسانی(Design and Implement Human Resource Plans)

 

مقدمه

 منابع انساني، از ديرباز منبع حياتي براي سازمانها محسوب مي‌شود. تحقيقات و تجارب اجرايي نشان مي‌دهند كه كاركنان مهمترين منبع كسب مزيت و دستيابي به اهداف راهبردي سازمان هستند. در رويكرد مبتني بر منابع از سرمايه‌ي انساني به عنوان كليدي‌ترين عامل كسب مزيت پايدار ياد مي‌شود. امروزه رهبران سازمان‌ها دريافته‌اند كه منابع انساني، تأثير مستقيمي بر اركان و عملكرد سازمان خواهد داشت؛ از اين رو بايد در يك نگرش راهبردي اهداف مديريت منابع انساني با اهداف سازمان همسو گردد. سرمايه‌گذاري هدفمند در سيستم‌ها و بازنگري عميق در راهبردها و فرآيندهاي مديريت منابع انساني در سازمان‌ها به ويژه سازمان‌هاي علمي حرفه‌اي به منظور توسعه و ارتقا شايستگي‌هاي اساسي اين كاركنان در جهت اهداف راهبردي سازمان از اهميت فراوان برخوردار است.

در طراحي راهبردها و نظام جامع مديريت منابع انساني مبتني بر آن مي‌توان از رويكردهاي نوين به فراخور نياز سازمان استفاده نمود. آنچه که برنامه‌هاي راهبردي شركتها و سازمانها به دنبال آن هستند، اين است که آنها به دنبال استقرار رويكردي نوين در حوزه‌ي مديريت منابع انساني است؛ رويكردي كه بتواند جايگاه ارزش‌آفريني خود را در حوزه فعالیت خود به موقعيتي ممتاز ارتقا دهند.

بر اين اساس و با توجه به اهميت سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي در تحقق مأموريت‌هاي شركت، برنامه‌ريزي راهبردي منابع انساني و طراحي نوعي معماري منابع انساني مطلوب و مطابق با راهبردها و سياست‌هاي كلان شركت و نيز توسعه نوعي مدل شايستگي‌هاي محوري منابع انساني به گونه‌اي كه بتوان نسبت به برخورداري از نيروي انساني شايسته در افق چشم‌انداز مطمئن گرديد از ضروري‌ترين اقدامات در مديريت منابع انساني و البته از جمله الزامات برنامه راهبردي هر سازمانی است. بر اين اساس مي‌بايست با طراحي نظام و چارچوب معماري مناسب و با محور قرار دادن شايستگي‌هاي سازمان و شناسايي شايستگي‌هاي منابع انساني، اعم از مديران و كاركنان سازمان، نظام‌هاي مديريت منابع انساني را به صورتي منسجم و يكپارچه طراحي نموده و اهداف متعالي سازمان را محقق سازد. با اتخاذ اين رويكرد و تبيين عناصر سازنده‌هاي آنها در قلب نظام مديريت منابع انساني سازمان، راهبردهاي اصلي نظام منابع انساني مشخص خواهد شد و مي‌توان نظام جامع نويني را مستقر نمود كه به صورت يكپارچه تحقق دارايي‌هاي انساني سازمان را موجب گردد.

 ويژگي‌هاي يک نظام راهبردي مطلوب منابع انساني

ويژگي‌هاي نظام راهبردي مديريت منابع انساني يک سازمان كه در راهبردها و سياست‌هاي اصلي اين نظام نيز خود را نشان خواهند داد شامل موارد ذيل خواهد بود:

 •   برخوردار از مباني نظري و مدل‌هاي علمي محكم، منسجم و متناسب شرايط آن شرکت و سازمان 
 •   برخوردار از چارچوب معماري منسجم و علمي منابع انساني هماهنگ با سياست‌هاي كلان راهبردي شركت 
 •   برخوردار از انسجام و هماهنگي افقي و عمودي مناسب با محورهاي راهبردي چشم‌انداز و سيستم‌هاي مختلف شركت.
 •   برخوردار از انسجام و هم رديفي دروني بين زيرسيستم‌هاي منابع انساني و نقش هم‌افزايي در تحقق آنها.
 •   برخوردار از مدل شايستگي علمي مناسب و متناسب با فرهنگ و خدمات خاص شركت جهت توسعه شايستگي‌ها و قابليت‌هاي استراتژيك كاركنان.
 •   جهت‌دهنده اصلي راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي زيرسيستم‌هاي منابع انساني شركت.
 •   برخوردار از زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني مناسب.
 •   برخوردار از قابليت و ضمانت اجرايي مناسب.

برخی از اهداف يک نظام راهبردي مطلوب منابع انساني

 •   شناخت وضع موجود، مميزي و آسيب‌شناسي نظام فعلي منابع انساني شركت (سازمان منابع انساني و سيستم‌ها) از ابعاد مختلف.
 •   تعيين مسائل استراتژيك منابع انساني پيش روي شركت.
 •   شناسايي فرصت استراتژيك منابع انساني شركت.
 •   تعيين گلوگاه‌هاي استراتژيك منابع انساني شركت.
 •   برنامه‌ريزي و تعيين اهداف منابع انساني خاص شركت
 •   بررسي و شناسايي الزامات پياده‌سازي توسعه منابع انساني
 •   ارزيابي محيط اختصاصي منابع انساني شركت
 •   ارزيابي قوت‌ها و ضعف‌هاي منابع انساني خاص شركت
 •   چگونگي ارتباط برنامه‌هاي اجرايي با استراتژي‌هاي كلان منابع انساني شركت
 •   ارائه متدولوژي و ابزار ارزيابي اثرات تدريجي برنامه‌هاي اجرايي
 •   مطالعه و مقايسه تطبيقي در سطح بين الملل در حوزه منابع انساني
 •   طراحي چارچوب معماري مديريت منابع انساني شركت مبتني بر مدل‌هاي علمي و سياست‌هاي راهبردي شركت.
 •   طراحي راهبردهاي اصلي نظام مديريت منابع انساني شركت.
 •   تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي نظام منابع انساني شركت مبتني بر مدل.
 •   طراحي راهبردهاي خرده‌ نظام‌هاي مديريت منابع انساني منطبق بر راهبردها و معماري كلان سيستم مبتني بر شايستگي‌هاي .كليدي 

 

فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

  

 روند تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی

  

 

 

برچسب ها: مدیریت استراتژیک, کاهش هزینه ها, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار , مدیریت منابع انسانی