طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

بروزآوری برنامه استراتژی

 

 

عنوان پروژه: تسری برنامه ریزی استراتژیک موجود به تمامی معاونت ها و دفاتر تابعه
تاریخ شروع: 95/07/15
تاریخ خاتمه: 96/07/30
کارفرما: شرکت موننكوايران
محل اجرا: تهران

شرح پروژه:
توجه به پايان دوره برنامه‌ريزي استراتژيك شركت موننكو ايران در سال 1395، پروژه بازنگري برنامه‌ استراتژيك شركت عنوان و جهت انجام به شرکت میر واگذار گرديد. در توافق‌نامه في‌مابين بازنگري كليه سرفصل‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك شركت و انجام مجدد تحليل‌هاي درون سازماني و برون‌سازماني در كليه حوزه‌هاي كاري شركت،‌ تدوين نقشه استراتژي تا سطح تعيين سنجه‌هاي عملكردي مطابق كارت امتيازي متوازن (BSC) در دستور كار قرار گرفت.

حوزه عملكرد شركت موننكو ايران، ارائه خدمات طراحي و مهندسي، مشاوره و نظارت در بخش‌هاي توليد، انتقال و توزيع صنعت برق و تاسيسات ديگر صنايع از جمله صنعت نفت و گاز، در ايران و ساير كشورها مي‌باشد.

شرح خدمات قرارداد:
تشکیل تیم های راهبری و اجرایی پروژه و ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی در خصوص فرایند برنامه ریزی استراتژیک

 • تدوين برنامه هاي لازم جهت ايجاد زيرساخت هاي فرهنگي لازم جهت تسری تفکر استراتژیک در سطح صنعت
 • مطالعه و بررسی اسناد استراتژیک بالا دستی ( سند راهبردی وزارت نیرو ، سند استراتژیک مپنا و سند ایران 1400) و سند فعلی موننکو به منظور تعیین و تحلیل شرایط کنونی شرکت (شامل موارد ذیل:)
 • تجزیه و تحلیل و انالیز ذینفعان
 • بررسی مستندات مربوط به تحلیل محیط پیرامونی صنعت
 • استفاده از ابزار 5 نیروی رقابتی پورتر برای تعیین شدت رقابت در بررسی مستندات مربوط به نقاط قوت و ضعف داخلي صنعت
 • بازنگری در ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE
 • بازنگری در مستندات مربوط به نقاط فرصت و تهدیدات خارجی صنعت
 • بازنگری در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی صنعت EFE
 • بازنگری در جدول SWOT و آموزش نحوه تکمیل آن
 • اولویت بندی استراتژیهای تدوین شده با استفاده از معیارهای علمی
 • شناسايي جنبه های مدل کارت امتیازی و برقراری ارتباط علی و معلولی بین آنها
 • شناسايي عوامل كليدي موفقيت(CSF) در هر يك از حوزه هاي مدل کارت امتیازی
 • تعریف اهداف استراتژيک هر حوزه مدل بر اساس چشم انداز و استراتژیهای مشخص شده صنعت
 • مشخص كردن ناظر و مسئول براي هر يك از اهداف استراتژيک صنعت
 • تعیین هدف های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای شاخص ها
 • تعریف نواحی قرمز(بحرانی)،زرد(نرمال) و سبز (ایده آل) برای تمامی شاخص ها
 • مشارکت در تدوین برنامه های بهبود شاخص های كليدي مشخص شده در حوزه های مختلف
 • تعيين برنامه زمان بندي و بودجه مورد نياز براي اجرايي كردن پروژه های بهبود
 • طراحی کارت امتیازی با توجه به نقشه استراتژی ترسیم شده برای تمامی واحد های زیر مجموعه
 • تعيين سطوح پايش و دوره های بازنگري
 • مشاوره در خصوص انتخاب یک نرم افزار مناسب برای مدل BSC
 • سنجش ميزان تحقق اهداف کلی سازمان
 • سنجش ميزان تحقق اهداف هر معاونت
 • انطباق فعّاليّت‏هاي درحال اجرا با استانداردهاي برنامه
 • پایش کمی فعالیت ها به کمک ابزار گانت چارت و کنترل آن
 • انطباق نتايج با اهداف برنامه و اقدامات اصلاحي درصورت لزوم در اجزا برنامه از نظر ساختار
 • انطباق نتايج با اهداف برنامه و اقدامات اصلاحي درصورت لزوم در اجزا برنامه از نظر سیستم
 • انطباق نتايج با اهداف برنامه و اقدامات اصلاحي درصورت لزوم در اجزا برنامه از نظر رفتار

اقدامات انجام شده:
در مهر ماه سال 1395 سند برنامه استراتژيك شركت موننكو ايران نهايي و به مرحله پياده‌سازي و اجرا رسيد. در حال حاضر كميته‌اي با عنوان "كميته ارتقاء"، مسئوليت تعيين و پايش ساليانه اهداف و برنامه‌ها را مطابق برنامه‌ريزي استراتژيك شركت را بر عهده دارد.

برچسب ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت استراتژیک, مشاوره و طراحی , خدمات مشاوره فنی, تحلیل و طراحی, بازنگري برنامه‌ استراتژيك, تحليل‌هاي درون سازماني, سنجه‌هاي عملكردي