طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

مديريت ريسک موننکو ايران

 

موننکو ايران

عنوان پروژه : مديريت ريسک

تاريخ شروع : 1396

کارفرما : (شرکت موننکو ايران)

محل اجرا : تهران

شرح پروژه

با توجه به اهميت مديريت هوشمندانه ريسک در سازمان‌‌ها و گنجانده شدن اين مقوله در iso9001:2015 ، مدل حاکميتي ريسک در شرکت موننکو ايران در سه سطح فرايند‌ها، استرااتژي و ذي نفعان انجام شده است. از آنجاکه حوزه عملكرد شركت موننكو ايران، ارائه خدمات طراحي و مهندسي، مشاوره و نظارت در بخش هاي توليد، انتقال و توزيع صنعت برق و تاسيسات ديگر صنايع از جمله صنعت نفت و گاز، در ايران و ساير كشورها مي باشد ، توانايي مواجهه يا ريسک از جمله الزامات آن محسوب مي‌گردد.

شرح خدمات قرارداد:

  • تشكيل تيم هاي راهبري و اجرايي پروژه و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي در خصوص فرايند مديريت ريسک
  • تدوين نقشه کلان فرايند مديريت ريسک
  • شناسايي ريسک‌ها از طريق تکميل شناسنامه ريسک
  • تحليل ريسک با روش FMEA و با در نظر گرفتن پارامتر‌هاي احتمال ريسک و شدت ريسک
  • ارزيابي ريسک‌هاي سازمان و اولويت بندي آن‌ها
  • تدوين برنامه پاسخ به ريسک
  • تحليل و تدوين شرح مسئوليت‌هاي واحدهاي مرتبط و مسئول در راستاي مديريت ريسک
  • پايش و کنترل ريسک

اقدامات انجام شده:

اتمام پروژه