طراحی سایت
جمعه 25 آبان 1397.

یادگیری الکترونیکی

 

یادگیري یک فرایند است، یک حادثه یا یک اتفاق نیست!

همه ساله تمامی سازمانها (فارغ از اندازه و نوع فعالیت) به منظور ارتقاء سطح علمی و عملی کارکنان خود به برنامه ریزي و توسعه منابع انسانی در حوزه آموزش اقدام می نمایند، این اقدامات همواره با سرمایه گذاري نسبتاٌ زیاد، برنامه ریزي مستمر و منظمی همراه می باشد، لذا سازمانها با چالش هایی مانند تأمین منابع (شامل منابع مالی، برنامه آموزشی کارآمد، اساتید خبره در حوزه فعالیت آن سازمان) مواجه می باشند.

اهداف تولید محصولات یادگیري الکترونیکی:

 • کاهش هزینه هاي آموزشی 
 • امکان تکرار مجدد دوره ها توسط سازمان براي افراد خاص و با رویکردهاي خاص
 • استفاده از محتویات درسی استاندارد و نیز روش هاي تدریس موثر و کارا بر مبناي بهترین تجارب موجود 
 • تبدیل استاد کلاس از آموزش دهنده به مربی و راهنما 
 • تبدیل دانشجویان از مصرف کنندگان دانش به تولیدکنندگان آن 
 • تغییر مسیر انتقال دانش از آموزش به یادگیري (تنها با یادگیري است که انتقال دانش صورت میپذیرد) 
 • تبدیل سازمان آموزشی به یک مجموعه اي از ارتباطات بین افراد 
 • فراهم آوردن زیرساخت هاي آموزشی با رویکرد، یادگیري در هر زمان و در هر کجا 
 • ارزیابی سریع و دقیق یادگیرندگان با استفاده از بانک هاي اطلاعاتی قابل گزارش گیري 
 • امکان ارائه مطالب و محتویات آموزشی با روش هاي مختلف (محتویات متنی، شنیداري، دیداري و ...) براي افراد

شاخص هاي اثربخشی و بهره وري یادگیري الکترونیکی:

 • امکان استانداردسازي روش تدریس با بهترین متدها 
 • امکان برگزاري دوره هاي آموزشی در هر مکان و زمانی 
 • کاهش هزینه هاي مالی مربوط به دوره ها 
 • امکان تکرار دوره هاي آموزشی بدون نیاز پرداخت مجدد هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم 
 • عدم محدویت فضاي آموزشی 
 • امکان اجراي مجدد (تکرار) به منظور افزایش بازدهی دوره ها براي دانشجویان

برچسب ها: یادگیری الکترونیکی, آموزش الکترونیکی, آموزش HSE, پرسنل تازه استخدام, کاهش هزینه ها, سفارشی سازی محصول, آموزش در نقاط دوردست